Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem registrace na akcích Klubu provedené skrz přihlašovací formulář zveřejněný na webové prezentaci Klubu. Osobní údaje využíváme za účelem plnohodnotného naplnění smluvního vztahu a z toho vznikajících souvislostí. Osobní údaje zadané prostřednictvím přihlašovacího systému nejsou používány pro marketingové účely, pakliže k tomu nedá subjekt údajů výslovné svolení.
Při zpracování osobních údajů se řídíme Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Správce osobních údajů

  Správcem osobních údajů je Klub přátel kolejového autobusu, z. s. (dále jen "Klub"), IČ 265 67 041, se sídlem Příční 194, 783 91 Uničov.

 2. Kontaktní údaje správce

  Kontaktními údaji správce je e-mailový kontakt kpka@kpka.cz nebo datová schránka ID 38ip3ar.

 3. Účel zpracování údajů

  Účelem zpracování údajů je registrace účastníka. Zpracování údajů je povinné dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro náležitosti dané § 11 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Zpracování údajů je dále nezbytné pro kontaktování účastnika akce v případě technických, organizačních a jiných změn akce, na kterou se účastník registroval.

 4. Doba uložení osobních údajů

  Osobní údaje budou uloženy po dobu danou zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, popřípadě po dobu účinnosti práv plynoucích ze sjednaného smluvního vztahu.

 5. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

  Klub nepředává osobní údaje třetím osobám. Výjimkou je situace, kdy k předání informací podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost, nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro zpracování smluvních vztahů s vámi.

 6. Smluvní požadavek

  Poskytnutí osobních údajů není povinné, je ale nezbytné pro uzavření smlouvy – bez poskytnutí osobních údajů nelze registraci na akci uskutečnit.

 7. Práva subjektů údajů

  Zákazníci mají za podmínek stanovených v nařízení právo požadovat po správci přístup k vlastním osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zákazník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Sdělení o zpracování osobních údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům

  Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, a právo na informace o účelu jejich zpracování, jejich kategorii, jejich případných příjemcích a o plánované době jejich zpracování. Zákazník má také právo na informace o svých právech vůči správci.

 2. Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování

  Zákazník má právo na to, aby správce opravil nepřesnosti v jeho osobních údajích. Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník právo požadovat, aby správce vymazal jeho osobní údaje (například pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny) nebo požadovat, aby správce omezil zpracování jeho údajů.

 3. Právo na přenositelnost údajů

  Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 4. Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

  Zákazník má právo požadovat, aby jeho údaje nebyly využívány za účelem přímého marketingu nebo automatizovaného rozhodování včetně profilování. Klub využívá osobních údajů pro tyto účely jen za předchozího schválení subjektem údajů.

 5. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

  V případě i jen vážného podezření na porušení zabezpečení osobních údajů Vás o tom musíme informovat.


Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. března 2020.

Děkujeme podporovatelům a partnerům našeho klubu:
Logo společnosti ČD Cargo Logo ČD Nostalgie Logo společnosti Select system