Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných Klubem

 1. Předmět smluvních podmínek
  1. Předmětem smluvních podmínek je umožnění zúčastnit se akce pořádané pro zájmové fotografy a železniční nadšence (dále jen Akce) v uvedené lokalitě a termínu.
  2. Pořadatel se zavazuje, pakliže jde o tzv. fotoakci, zajistit vypravení zvláštního vlaku pro účel tvorby audio-vizuálních děl a fotografií.
 2. Pořadatel
  1. Pořadatelem je Klub přátel kolejového autobusu, z.s., se sídlem Příční 194, 783 91 Uničov, IČ: 265 67 041. Spolek je zapsaný u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 8442.
  2. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a účastníkem Akce se řídí těmito smluvními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 3. Registrace a cena účasti na akci
  1. Registraci je možné učinit prostřednictvím formuláře na webových stránkách Pořadatele, prostřednictvím e-mailu na adresu Pořadatele nebo v místě konání akce u pověřené osoby.
  2. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a účastníkem vzniká až potvrzením přihlášky ze strany Pořadatele. Pořadatel se zavazuje potvrdit přihlášku do 30 dní od jejího podání. Neučiní-li tak, je přihláška považována za potvrzenou. Smluvní vztah končí naplněním smluvního plnění.
  3. Registrace je možná až do naplnění maximálního počtu účastníků. Na účast na Akci nemá zájemce právní nárok.
  4. Stanovený účastnický poplatek se zavazuje účastník uhradit do data splatnosti (standardně 4 týdny od podání přihlášky), nejpozději však v termín stanovený Pořadatelem (obvykle mezní termín pro přijímání přihlášek), pakliže se Pořadatel s účastníkem nedohodne jinak.
  5. Platba účastnického poplatku probíhá bezvýhradně bezhotovostním převodem na účet Pořadatele. Potřebné bankovní údaje jsou součástí podané přihlášky.
  6. Je-li nabízená Akce vícedenní a je nabízena nejen v kompletním rozsahu, ale i po částech (např. jednotlivých dnech) a přihlásil-li se účastník na Akci v kompletním rozsahu, má se za to, že se přihlásil na všechny jednotlivé části akce současně za zvýhodněnou cenu. V případě neuskutečnění se části Akce bude účastníkovi vyplacen rozdíl částky dle přihlášky a součtu účastnických poplatků za ty části Akce, které se zrealizují a účastník se na ně přihlásil.
  7. Odesláním přihlášky na Akci vyjadřuje účastník souhlas se zněním těchto Smluvních podmínek a Zásadami zpracování osobních údajů. Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí přihlášky. Jestliže je přihlášení uskutečněno pro více osob současně, prohlašuje tímto osoba, jejiž osobní údaje jsou uvedeny v přihlášce, že se zněním smluvních podmínek souhlasí i ostatní osoby, které tímto přihlašuje. Jména těchto osob se uvedou v přihlášce v kolonce "Vaše zpráva".
 4. Práva a povinnosti účastníků
  1. Účastníci jsou povinni nenarušovat průběh Akce. Účastník bere na vědomí, že pokud se na Akci dostaví pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, může být Pořadatelem nebo zmocněnou osobou okamžitě vyloučen z Akce bez práva na finanční náhradu.
  2. Účastník musí dbát příkazů Pořadatele, zmocněných osob, zaměstnanců Provozovatele dráhy a zaměstnanců Dopravce či třetí strany poskytující železniční dopravu za účelem naplnění smlouvy. Jejich neuposlechnutím může být takový účastník okamžitě vyloučen z Akce bez práva na finanční náhradu.
  3. Účastník je povinen se řídit, kromě jiného, i přepravním řádem dopravce podílejícího se na Akci.
  4. Účastník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
 5. Zrušení akce pořadatelem
  1. Pořadatel si vyhrazuje zrušit akci v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků, v případě zásahu vyšší moci či jiné neodkladné záležitosti.
  2. V případě zrušení akce ze strany pořadatele se vrací uhrazený účastnický poplatek v plné výši na bankovní účet účastníka, ze kterého platba přišla.
 6. Odvolání účasti na akci účastníkem
  1. V případě, že účastník odstoupí od smlouvy před nebo v průběhu jejího plnění, je povinen uhradit odstupné. Výše odstupného (storno poplatek) za jednu osobu se stanovuje z podílu uznatelných výdajů celé Akce na osobu, a to k datu, kdy bylo odstoupení od smlouvy oznámeno; maximálně však do výše účastnického poplatku.
  2. Pakliže účastník odstoupí od smlouvy před uplynutím doby splatnosti jeho účastnického poplatku, nejpozději však do nejzazšího termínu pro příjem přihlášek (nebo sjedná-li si Pořadatel s účastníkem jiný termín), je zproštěn povinnosti hradit odstupné.
  3. Pakliže účastník odstoupí od smlouvy po uplynutí doby uvedené v předchozím bodě, ale současně neuplynula doba pro příjem přihlášek, je povinen uhradit odstupné ve výši 30% ze základní sazby odstupného dle bodu 6.1.
 7. Opatření proti SARS-CoV-2 (COVID-19)
  1. Účastník je povinen nosit po celou dobu akce ochranu dýchacích cest. Dále musí jednat v souladu s opatřeními proti koronaviru vydaným vládou České republiky, včetně případného nařízeného testování na COVID-19 či očkování proti COVID-19.
  2. V případě, že se účastník v den akce, nebo ve 14 dnech přímo předcházející akci, necítí dobře, má za povinnost neprodleně informovat pořadatele o tomto problému na e-mailovou adresu kpka@kpka.cz. Toto oznámení je pořadatelem současně považováno za odvolání účasti na akci účastníkem a řídí se výše uvedenými body.
 8. Ostatní ujednání
  1. Komunikačním jazykem je čeština.
  2. Akce je pořádána pro podporu Pořadatele, právnické osoby nezaložené za účelem zisku. Případný zisk z Akce Pořadatel použije na svou neziskovou činnost v souladu se stanovami Pořadatele.
  3. Fotoakce je zábavní služba (klasifikace 93.29.29 CZ-CPA) pro uspokojení tvůrčích potřeb účastníka. Je-li součástí fotoakce přeprava hromadným dopravním prostředkem, jde o nezbytnou vedlejší službu z důvodu organizace akce.
  4. Uzavřenou smlouvu lze, po předchozí dohodě s Pořadatelem, postoupit druhému účastníkovi, pakliže tento prokazatelně projeví souhlas se zněním těchto Smluvních podmínek a Zásad zpracování osobních údajů.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu sestavy železničních vozidel ve vlaku, pakliže nejde o změnu předem sjednaného hnacího vozidla (hnacích vozidel).
  6. Odpovědnost, pojištění a právní závazky vyplývající z problematiky železniční dopravy jsou přeneseny na Dopravce vlaku a řídí se příslušnými právními předpisy.


Tyto Smluvní podmínky jsou platné od 1. ledna 2022.

Děkujeme podporovatelům a partnerům našeho klubu:
Logo společnosti ČD Cargo Logo ČD Nostalgie Logo společnosti Select system